Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w procesie rekrutacji na studia jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
Z administratorem można kontaktować się:
• listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną, do której kierowana jest korespondencja);
• telefonicznie: 22 55 20 000.
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: [email protected].
Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji nt. procesu rekrutacji na studia, przyjmowanie wniosków i innych dokumentów związanych z rekrutacją na studia, udzielanie informacji nt. oferty edukacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego.
Cele i podstawy prawne przetwarzania
Państwa dane osobowe, w tym dane osobowe w postaci nagrań rejestrujących przebieg egzaminów lub rozmów kwalifikacyjnych, przeprowadzanych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację (w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na rejestrację egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej), będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia na Uniwersytecie Warszawskim.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, jakie spoczywają na Uniwersytecie Warszawskim w związku z realizacją zadań określonych m.in. w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.), wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz wewnętrznych aktów wykonawczych obowiązujących na Uniwersytecie Warszawskim (art. 6 ust. 1 lit. c RODO1) w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy powierzonej administratorowi).
Państwa dane mogą być przetwarzane w celu zawarcia umowy o organizację studiów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest prawo do ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Wszystkie inne Państwa dane osobowe, które nie są wymagane do powyższych celów, mogą być przetwarzane na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można wycofać w każdym czasie m.in. dokonując zmian w systemie rekrutacji lub wysyłając wiadomość poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). Przypominamy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Okres przechowywania danych
Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji na studia, a po jego zakończeniu przez okres 6 miesięcy. Gdy ma to zastosowanie, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. W przypadku wyrażania zgody przez Państwa na informowanie o przyszłych rekrutacjach, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w tym celu do momentu odwołania zgody.

Odbiorcy danych
Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego w tym członkowie komisji rekrutacyjnych, którzy przetwarzają Państwa dane w związku z procesem rekrutacji na studia.
Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych. Aby zapewnić możliwie najwyższy standard ochrony danych osobowych z tymi podmiotami zostanie podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Państwa dane mogą być również przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G Suite dla edukacji firmę Google (z którą administrator ma podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych) w jej centrach przetwarzania danych2.
Prawa związane z przetwarzaniem danych
Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO, tj. prawo do:
• dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych
Podanie danych jest niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji na studia. Podanie innych danych, które nie są niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji na studia jest dobrowolne.