Informacje w związku z pandemią koronawirusa

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

1.Administrator

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski (UW), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
 • telefonicznie: 22 55 20 000.

 

2.Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach  dotyczących   przetwarzania   danych  osobowych  oraz  korzystania  z   praw   związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: [email protected].

3.Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, będą przetwarzane w celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego, w tym umożliwienia kontaktu z osobą odwiedzającą Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zarażona przebywała w budynkach, pomieszczeniach należących do Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego .

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO[1] w związku z art. 9 ust. 2 lit. i RODO.

4.Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych będą posiadać pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązków służbowych.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym, instytucjom (w tym służbom sanitarno-epidemiologicznym) lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu wskazanego w punkcie 3.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Administrator gwarantuje realizację wszystkich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:

 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
 • sprzeciwu;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie

danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 

7.Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencja niepodania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia wstępu do budynków, pomieszczeń Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.).

Zaktualizowano: 08 czerwca 2022