Program studiów EMBA po polsku

Moduły programu Executive MBA

Moduł 1:  Podstawy biznesu    

Moduł 1 ma na celu stworzenie solidnych fundamentów wiedzy o funkcjonalnych obszarach biznesu i ich wzajemnych zależnościach.    

Integracja i planowanie kariery

Celem sesji jest zintegrowanie grupy uczestników, dokonanie diagnozy ich potencjału współpracy i zbudowanie planu rozwoju na studia EMBA. Dzięki sesji możliwe będzie zbudowanie efektywnej komunikacji między uczestnikami kursu, zbudowanie zespołów pracujących razem w kolejnych sesjach.

Ekonomia dla menadżerów

Celem kursu jest umożliwienie menedżerom całościowego zrozumienia i przewidywania zachowań osób, firm, rynków poprzez poznanie podstawowych pojęć związanych z ekonomią i funkcjonowaniem rynku: funkcji popytu i podaży, teorii użyteczności, analizy kosztów, struktury rynku, zasad funkcjonowania konkurencji rynkowej oraz ich wpływu na podejmowanie podstawowych decyzji związanych z działalnością firmy.

Rachunkowość zarządcza

Kurs dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości menedżerskiej takiej jak: teoria kosztów, analiza kosztów, budżetowanie, rachunku kosztów oraz analiza działalności przedsiębiorstwa. Prezentowane są przede wszystkim zagadnienia dotyczące analizy kosztów istotnej w podejmowaniu decyzji zarządczych zarówno krótkookresowych jak i strategicznych, a także metody efektywnego zarządzania kosztami. Zagregowane dane przedsiębiorstwa pozwolą uczestnikom na podejmowanie zarówno decyzji taktycznych jak i strategicznych oraz, w oparciu o poznane modele teoretyczne, pozwalają na długookresowe tworzenie planów rozwojowych przedsiębiorstw.

Uwarunkowania prawne podejmowania decyzji menedżerskich

Analiza otoczenia prawnego, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo oraz jego wpływ na decyzje menedżerskie. Analiza przypadków prawnych pozwoli uczestnikom zrozumieć pojęcie systemu prawnego i jego elementów, roli sądu oraz rządów w systemie kształtowania prawa, ograniczeń prawnych rynku, na którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, funkcjonowania systemu podatkowego a także zapoznać się z praktycznymi uwarunkowaniami prawa pracy czy prawa handlowego.

Marketing

Analiza mechanizmów, jakimi rządzą się rynki. Nabyta wiedza pozwala na analizę zachowań konsumentów i producentów oraz na podejmowanie podstawowych decyzji menadżerskich związanych z planowaniem i sprzedażą produktów oraz decyzji związanych z segmentacją, polityką cenową, promocją i dystrybucją produktów, co pozwala na tworzenie i skuteczne wdrażanie strategii marketingowych.

Moduł 2:  Narzędzia zarządzania    

Moduł 2 ma na celu sprawdzenie i wzbogacenie głównych umiejętności menedżerskich – komunikowania się, podejmowania decyzji w oparciu o  racjonalne przesłanki statystyczne, wiązania informatyki z funkcjami i procesami biznesowymi, oraz tworzenie adaptacyjnej organizacji, gotowej do zmian dzięki procesom przywództwa.    

Statystyka dla menadżerów

Poszerzenie zasobu narzędzi menedżerskich służących podejmowaniu decyzji biznesowych, które dają możliwość krytycznej analizy danych przedsiębiorstwa. Wiedza z zakresu analizy statystycznej dotyczącej analizy danych, podstaw analizy prawdopodobieństwa, szacowania ryzyka, logicznego formułowania problemów, testowania hipotez oraz kompleksowej analizy wszystkich kwantyfikowalnych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego otoczenia.

Zarządzanie procesami

Kurs obejmuje analizę i modyfikację decyzji menedżerskich dotyczących zarządzania operacjami jako strukturami, procesami i projektami w celu zmaksymalizowania efektywności i wydajności produkcji towarów i usług przy jednoczesnej minimalizacji kosztów i zasobów związanych z produkcją. Uczestniczy uczą się optymalizacji tworzenia i modyfikowania struktur organizacyjnych, planowania procesów logistycznych i produkcyjnych, tworzenia harmonogramów uwzględniających wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa oraz zarządzania i kontroli jakości produkcji.

 

Finanse przedsiębiorstwa

Celem modułu jest poszerzenie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstw i problemów związanych z praktycznym zarządzaniem finansami w firmie oraz na rynkach finansowych. Ponadto w module przedstawiane są pojęcia analizy finansowej przedsiębiorstw, inwestowania kapitałowego, analizy zapotrzebowania na kapitał oraz optymalizacji pozyskiwania źródeł finansowania firmy.

Negocjacje w biznesie

Jedną z najważniejszych kierowniczych ról są negocjacje w środowisku wewnątrz- i między-organizacyjnym. Kurs ma na celu poprawę zrozumienia konfliktów i negocjacji pomiędzy uczestnikami, a także ćwiczenia ich umiejętności negocjacyjnych. Kurs stwarza możliwość zidentyfikowania indywidualnych mocnych i słabych stron w roli negocjatora poprzez ćwiczenia i omawianie gier symulacyjnych. Jednocześnie kurs dostarcza ram koncepcyjnych do diagnozowania problemów w negocjacjach.

Moduł 3:  Strategiczne Zarządzanie HR    

Moduł 3 ma charakter specjalistyczny i ma przekazać wiedzę, kompetencję i umiejętności związane z zarządzaniem personelem z punktu widzenia strategii, które są wymagane od członków najwyższej kadry kierowniczej każdej organizacji.    

Negocjacje w biznesie

Wyzwaniem stojącym przed menedżerami jest współdziałanie z innymi w celu optymalizacji funkcjonowania zarządzanego przez nich przedsiębiorstwa.  Zdobyta podczas zajęć wiedza pozwala zrozumieć mechanizm tworzenia się konfliktów, nabyć umiejętności analizy interesów stron konfliktów oraz pozwolić na znalezienie najlepszych narzędzi rozwiązywania problemów w oparciu o technikę negocjacji.

Strategiczne zarządzanie personelem

Zarządzanie personelem to z jednej strony zestaw narzędzi dotyczących poszczególnych funkcji, od rekrutacji po nagradzanie, a z drugiej jest to sposób budowania przewagi strategicznej organizacji. W ramach modułu uczestnicy poznają przede wszystkim ten drugi element korzystając ze studiów przypadku opisujących najlepsze organizacje na świecie.

Wygrywające zespoły

Umiejętności zarządzania i współpracy w zespole są podstawowym elementem warsztatu współczesnego menedżera. W ramach zajęć uczestnicy będą mogli poznać swoje kompetencje i umiejętności, a z drugiej strony nauczyć się efektywnych narzędzi budowania i kierowania wygrywającymi zespołami.

Strategiczne przywództwo

Strategiczne przywództwo to umiejętność pobudzania, inspirowania i motywowania do podejmowania wyzwań strategicznych. Stąd też konieczne jest stałe rozwijanie swoich umiejętności przywódczych, a także poszukiwanie sposobów i metod przemawiających do różnych zespołów kierowniczych, z którymi przychodzi pracować liderowi.

 

Moduł 4: Innowacyjne strategie - integracja funkcji i umiejętności    

Moduł 4 ma dwa cele: pierwszy to zintegrowane wykorzystanie nabytej wiedzy dotyczącej zarządzania w ramach funkcji organizacyjnych, a drugim celem jest testowanie tych umiejętności poprzez symulacyjną grę strategiczną.    

Zarządzanie strategiczne

Wdrażanie planowania strategicznego na najwyższym poziomie zarządzania przedsiębiorstwem o złożonej strukturze. Nabyta wiedza pozwala na formułowanie i wdrażanie strategii organizacji pozwalającej na osiągnięcie przez nią przewagi rynkowej. Podejmowane przez menedżera decyzje strategiczne bazują na zintegrowanej a nabytej przez niego wcześniej wiedzy z innych obszarów zarządzania takich jak marketing czy finanse. Kurs dostarczy narzędzi, dzięki którym menedżer może zanalizować sytuację biznesową oraz dopasować takie narzędzia, które pozwolą na zniwelowanie ograniczeń możliwości rozwoju zarządzanego przez niego przedsiębiorstwa.

Zarządzanie międzynarodowe

Obejmuje syntezę wiedzy dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach światowych. Globalizacja wymusza na menedżerach szersze spojrzenie na funkcjonowanie ich firm oraz zrozumienie zagrożeń i szans, jakie się z tym wiążą. Wiedza z zakresu marketingu, finansów i prawa międzynarodowego pozwala sprawniej zarządzać dużymi firmami o zasięgu międzynarodowym lub przygotować strategię wejścia na nowe rynki.

Zarządzanie sieciowe – networking

Współczesne zarządzanie wymaga umiejętności budowy i zarządzania siecią kontaktów. W ramach zajęć przedstawione zostaną teorie wyjaśniające funkcjonowanie sieci w ramach i między organizacjami. Przedstawione zostaną przypadki budowy sieci i całych ekosystemów wokół organizacji.

Capsim – symulacja strategiczna

Symulacja strategiczna zarządzaniem przedsiębiorstwem rozgrywana zespołowo przez Internet jest dziś standardem edukacji menedżerskiej na świecie. W ramach gry uczestnicy mają za zadanie przygotować kompleksową strategię a następnie ją wdrożyć w życie w kolejnych turach gry. Działania konkurentów – innych zespołów oraz firm zarządzanych przez system komputerowy, stawiają wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć uczestnicy. Interfejs gry jest w języku angielskim, a instrukcje i materiały w języku polskim.

Strategie innowacji

...

 


 
   AACSB International - Założona w 1916 r. (AACSB) jest największym na świecie sojuszem edukacji biznesowej, łączącym nauczycieli, studentów i biznes.
 

    Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.
 

    The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych. 
 

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel/fax: 22/ 553 41 04
e-mail: [email protected]